white woman sleeps

white woman sleeps

280×100cm
199400010-14allWhiteWom