white woman sleeps 9

white woman sleeps 9

40×100cm