white woman sleeps 7

white woman sleeps 7

40×100cm