white woman sleeps 6

white woman sleeps 6

40×100cm