white woman sleeps 8

white woman sleeps 8

40×100cm