white woman sleeps 10

white woman sleeps 10

40×100cm